Politique de confidentialité

Sauf indication contraire dans la politique de confidentialité actuelle (la « Politique de confidentialité »), les mots en majuscules ont la même signification que ceux des Conditions générales, disponibles sur notre site Web.

Milk Bar hecht belang aan de privacy van de gebruikers van zijn Website. Onder “Gebruiker” dient te worden verstaan: iedere persoon die de Website consulteert, ongeacht of deze persoon een order plaatst of niet. Milk Bar zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens die het verzamelt wanneer een Gebruiker de Website gebruikt, verwerkt zullen worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) en de Belgisch wet met betrekking tot gegevensbescherming.
 

PREAMBULE

Dit Privacybeleid heeft als doel de Gebruiker te informeren over:

 • de soorten persoonsgegevens die kunnen worden verzameld wanneer de Gebruiker de Website gebruikt,
 • het doel / de doelen van het verwerken van persoonsgegevens en de juridische grond waarop dit gebaseerd is,
 • de mogelijke ontvangers van de persoonsgegevens,
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens,
 • de rechten van de Gebruiker met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

 

1/ SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN BRONNEN

Door het gebruiken van de Website kan Milk Bar toegang hebben tot de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres en/of locatie

Verder kan Milk Bar anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de Gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de Website langs waar de Gebruiker naar de Website gekomen is, of waarlangs hij die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Website permanent te optimaliseren voor de Gebruikers.
 
 

2/ DOELEINDEN EN WETTIGHEID VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens door Milk Bar heeft steeds een expliciet, gerechtvaardigd en bepaald doel.
 
De Gebruiker’s persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om geplaatste orders te verwerken;
 • Om te antwoorden op berichten die de Gebruiker verstuurd heeft via het contactformulier of per
 • Om de Gebruiker op de hoogte te houden (i.v.m. promoties etc.) indien de Gebruiker zich hiervoor heeft ingeschreven.
 • Om ervoor te zorgen dat de Website op een optimale manier werkt, door het gebruik van cookies. De Gebruiker kan de cookies-settings op elk moment aanpassen. Voor meer informatie, zie ons  Cookiebeleid hieronder.

 
Milk Bar VOF zal enkel persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor zover dit nodig is om het beoogde doel te bereiken (dataminimalisatie).
 
 

3/ TERMIJN BEWARING PERSOONSGEGEVENS

Milk Bar bewaart de data van de Gebruiker zolang dit nodig is om het doel te bereiken dat beoogd werd op het moment van het verzamelen van de gegevens. In het geval Milk Bar VOF de persoonsgegevens van de Gebruiker nodig zou hebben voor andere doeleinden dan diegene waarvoor de gegevens initieel warden verzameld, zal Milk Bar de Gebruiker hierover informeren en indien nodig voorafgaand de Gebruiker’s toestemming vragen.
 
 

4/ DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN LANDEN BUITEN DE EU

De Gebruiker’s persoonsgegevens zullen normaal niet aan derde landen doorgeven worden. Indien dit toch nodig is, zal/zullen Milk Bar en/of zijn onderaannemers ervoor zorgen dat Gegevensbeschermingswetten, -verordeningen en -regels gerespecteerd worden. 
 
 

5/ DE GEBRUIKER’S RECHTEN MET BETREKKING TOT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

De Gebruiker heeft het recht op toegang, inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met Milk Bar VOF:

 • Per email: info@milk-bar.be
 • Per brief: Milk Bar VOF, Wateringstraat 78 – 2400 Mol – België.

Elke aanvraag dient te worden vergezeld van een identiteitsbewijs.